توانمندسازی

یکی از مهم ترین حلقه های گمشده در آموزش و پرورش ما استعدادیابی و توانمند سازی دانش آموزان در حیطه استعداد های شخصیشان است .  ما در این بخش از گروه خیریه انسانم آرزوست قرار است با همکاری خانواده های تحت پوشش و همراهی مشاوران و مربیان مجرب کلاس های متنوعی برگزار کنیم تا در کنار تقویت دانش آموزان در مهارت های کاربردی به کشف و پرورش استعداد های شخصی آنها پردازیم.

 

آخرین پرونده های تمام شده توانمندسازی