همه پرونده‌ها

ششمین سال پیاپی برنامه افطاری ساده را در محله دروازه غار

کمک به کارت های حمایتی زنان سرپرست خانوار و صدقات

کمک به فعالیت های تربیتی و آموزشی کانون محمدیه

کمک به مجموعه صیانت، درمان و مهارت آموزی بهاران

بازسازی و تامین هزینه های جاری خانه راهی