اردو

یکی از مهم ترین رکن های تربیتی در گروه خیریه انسانم آرزوست فرادهی زندگی جمعی و تعامل جمعی در موقعیت های مختلف به افراد به ویژه بانوان است . که با اردو ها و سفر های مختلفی که برگزار میکنیم به دنبال محقق گشتن این هدف هستیم. تا بتوانیم در جهت ارتقای آمادگی جسمانی ، ارتقای روحیه و اعتماد بنفس ، افزایش روحیه کنترل فردی و جمعی و ایجاد روحیه خستگی ناپذیری قدمی برداریم .تا کنون اردوهای بسیاری دراین مرکز برگزار شده که برای نوجوانان تقریبا بصورت میانگین ماهانه یک اردو برگزار می شود که این آمار در فصل تابستان به هفته ای یک اردو افزایش می یابد.همچنین اردوهای تفریحی و زیارتی نظیر قم –جمکران و همچنین شرکت در راه پیمایی اربعین بصورت خانوادگی و جمعی برگزار می شود.

آخرین پرونده های تمام شده اردو