بازاریابی و کمک به فروش محصولات

فروش محصولات تولید شده توسط کارگاه ها و کسب و کارهای خانگی نیازمند حمایت ویژه می باشد. از همین رو تلاش شده است تا از طریق ارتباط با فروشگاه های زنجیره ای و سازمانهای دولتی جهت خرید محصولاتاز یک سو و نیز تامین فضای فروش ارزان قیمت تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهیم.

آخرین پرونده های تمام شده بازاریابی و کمک به فروش محصولات