به هم رسانی و شبکه سازی مشاغل

به منظور تامین سفارش تولید، خرید تضمینی محصوالت، تامین مواد اولیه و تامین تجهیزات با شرایط مناسب جلسات متعددی با شرکتها، سازمانها و بازاریان انجام میشود تا بتوان زنجیرهایی مانند شکل زیر به وجود آید و پشتیبانان به شکل مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند و منافع یکدیگر را تامین کنند. همچنین با افزایش سفارشات و کاهش هزینه مواد اولیه و تجهیزات برای تولیدکنندگان سودآوری آنها را افزایش دهند.

آخرین پرونده های تمام شده به هم رسانی و شبکه سازی مشاغل