توانمندسازی

یکی از مهم ترین حلقه های گمشده در مناطق آسیب  استعدادیابی و توانمند سازی افراد به ویژه زنان و مادران و دختران در حیطه استعداد های شخصیشان است .  ما در این بخش از گروه خیریه انسانم آرزوست قرار است با همکاری خانواده های تحت پوشش و همراهی مشاوران و مربیان مجرب کلاس های متنوعی  برگزار کنیم تا در کنار تقویت بانوان در مهارت های کاربردی به کشف و پرورش استعداد های شخصی آنها پردازیم .

آخرین پرونده های تمام شده توانمندسازی