صنایع دستی

مرکز بانوان گروه خیریه انسانم آرزوست سعی بر آن دارد تا با توانمندسازی بانوان در زمینه های مختلف هنری و اجتماعی زمینه بهبود وضع معیشت را برای خانواده های محله هرندی ایجاد آورد لذا در این راستا با راه اندازی کارگاه آموزش و ساخت صنایع دستی ضمن آموزش به بانوان زمینه درآمدزایی و اشتغال آنان را در محیطی سالم و مناسب فراهم آورده ایم.

 

آخرین پرونده های تمام شده صنایع دستی