طرح راهبردی پیشرفت محله هرندی

حاشیه نشینی و روند فزاینده آن در ایران یکی از اصلی ترین آسیبهای اجتماعی کشور است که به
نوبه خود عامل گسترش سایر آسیبهای اجتماعی نیز میباشد. در این میان محلههای شبه حاشیه
از حساسیت باالیی برخوردار هستند. محالت شبه حاشیه بر خالف سکونتگاههای غیر رسمی، جزء
محدوده و بافت رسمی شهر بوده و دارای هویت و سابقه تاریخی هستند. اما طی دهههای اخیر از
هویت، سا کنین و کارکردهای اصیل خود خالی گشته و به نوعی ریشه کن شدهاند. لذا در شرایط فعلی
از منظر بی هویتی و از هم گسیختگی اجتماعی و تبدیل شدن به کانون آسیبهای اجتماعی، مشابه
سکونتگاههای غیر رسمی هستند؛ با این تفاوت که این محالت نوعا در مناطق مرکزی کالنشهرها و در
مجاروت مرا کز حساس و حیاتی کشور واقع شدهاند.پ

 

سند جامع طرح تحول و پیشرفت مردمی محله هرندی تهران به همت گروه های جهادی از جمله دانشگاه امام حسین علیه السلام، اندیشکده پایا و انسانم آرزوست تهیه شده است.

این سند به بررسی دقیق مسائل و معضلات منطقه و راهبرد های بلند مدت برای پیشرفت محله هرندی می پردازد.

 

 

طرح جامع راهبردی پیشرفت محله هرندی در ادامه ضمیمه شده است.


طرح راهبردی پیشرفت محله هرندی


 

آخرین پرونده های تمام شده طرح راهبردی پیشرفت محله هرندی