غربالگری،استعدادیابی و مشاوره

 

مراجعه کنندگان به مرکز کسب و کار، ابتدا با توجه به توانمندی هایشان غربالگری شده و به دو دسته کارجو و کارآفرین تقسیم می شوند. سپس آزمون های استعدادیابی و توانایی سنجی انجام شده و در نهایت مشاوره شغلی به آنها ارائه می شود.

 

آخرین پرونده های تمام شده غربالگری،استعدادیابی و مشاوره