مربی‌گری کسب و کارهای خرد

در راستای تبدیل کارافرینان به یک تولید کننده پایدار و با مهارت، بوسیله پشتیبان ها، مشاوره های مستمری در زمینه روشهای بهینه تولید، منابع تامین مواد اولیه و فروش و بازاریابی ارائه می شود: ۱ -حضور پشتیبان در محل کسب و کار: در هنگام راه اندازی اولیه کسب و کار پشتیبان با مراجعه مستقیم نمونه کار و نحوه عملکرد ایشان را بررسی نموده و با ارائه راهکارهای عملیاتی زمینه کسب منفعت بیشتر و تولید با کیفیت تر را فراهم میکنند ۲ -مراجعه متقاضی به پشتیبان: برخی از متقاضیان در صورتی که مشکلی در راه اندازی اولیه نداشته باشند و یا در هنگام مراجعات بعدی با ارائه نمونه کار به پشتیبان، راهنماییهای الزم برای ارتقای تولیدات خود را دریافت میکنند

 

آخرین پرونده های تمام شده مربی‌گری کسب و کارهای خرد