مهارت آموزی و کارورزی

متقاضیانی که در غربالگری نیاز به کسب مهارت داشته باشند به پشتیبانهای تولید هر رسته معرفی میشوند تا آموزشهای لازم به آنها داده شود و بتوانند در کمترین زمان ممکن با فراگیری بخشی از کار شروع به کسب درآمد کنند و مدت زمان زیادی را جهت آموزش از دست ندهند. بنابراین آموزش در این روش به صورت تدریجی و در حین کار بوده است و افراد در حین آموزش درآمد حداقلی داشته باشند. افراد پس از آنکه یادگیری خود را تکمیل کنند و یا از قبل مهارت کافی را داشته باشند میتوانند با نظر پشتیبان مدت زمانی را به عنوان کارورز مشغول باشند تا بتوانند به عنوان یک واحد زیرمجموعه و یا حتی مستقل کسب و کار خود را راه اندازی کنند.

 

آخرین پرونده های تمام شده مهارت آموزی و کارورزی