کاریابی

از آنجا که اکثر افراد، متقاضی استخدام بوده و بیشتر آنها در رسته هایی موردنظر دارای مهارت نسبی نیز هستند؛ بنابراین جهت کار به کارگاههای مختلف معرفی میشوند و در صورتی که صلاحیت لازم را از نظر کارفرما داشته باشند به صورت توافقی مشغول به کار میشوند و در صورتیکه کارفرما ایشان را به هر دلیلی نپذیرد به کارگاه دیگری معرفی میشود. اگر فرد کارجو نتواند به دلیل کمبود مهارتی کار مورد نظر را به دست آورد جهت مهارت آموزی به پشتیبان تولید همان رسته معرفی میگردد.

 

آخرین پرونده های تمام شده کاریابی