کمک معیشت

موضوع کمک معیشت یکی از مسایل مهم در مناطق محروم و به ویژه خانواده های آبرو دار و نیازمند این مناطق است که بعضا خانواده ها برای گذران زندگی خود از نظر مالی مشکلاتی دارند که با تامین بخشی از این هزینه ها به عنوان بسته های کمک معیشتی میتوان گام موثری در راستای سلامت و پیشگیری از آسیب این خانواده ها برداشت.

گروه خیریه انسانم آرزوست در این راستا با شناسایی دقیق ۴۰۰ خانواده مستحق یا بدسرپرست که در شرف آسیب هستند سعی می کند تا با ارائه خدمات و بسته های کمک معیشتی کمکی به این اقشار کرده باشد.

آخرین پرونده های تمام شده کمک معیشت