کودکان کار

پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است و امروزه از آن به عنوان تراژدی شهری یاد می شود. این معضل در کلان شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان شهرهای ایران نظیر تهران نیز به وفور مشاهده می‌شود. این تراژدی شهری به دلیل مغایرت با بحث حقوق کودک از یک سو و همچنین به دلیل مسائل و پیامدهایش به یکی از مسائل جوامع امروزی تبدیل شده است. در همین راستا گروه خیریه انسانم آرزوست سعی دارد تا با شناسایی و آگاهی بخشی به خانواده های این کودکان ضمن ایجاد شغل پایدار با درآمد خوب برای سرپرستان ، از کار کردن کودکان جلوگیری کنیم و آنها را در مسیر های آموزشی و تربیتی وارد کنیم و همزمان خانواده های آنان را تحت پوشش حمایتی خود قرار میدهیم.

آخرین پرونده های تمام شده کودکان کار