افتتاحیه مرکز شهید قاصدیان

افتتاحیه مرکز رسانه ای شهید قاصدیان با همکاری سازمان سینمایی اوج