اجرای سرود دانش آموزان کانون محمدیه در ۲۲ بهمن

اجرای سرود به مناسبت ۲۲ بهمن در میدان شوش توسط گروه سرود کانون محمدیه.